การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

ลงพื้นที่ตรวจราชการ
วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

ลงพื้นที่ตรวจราชการ
วันที่ ๑๑ , ๑๖ และ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

ลงพื้นที่ตรวจราชการ
วันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

ลงพื้นที่ตรวจราชการ
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔