ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด

๑. รายงาน/สรุปผล

รายงาน/สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด

บัญชีประเด็นกลุ่มปัญหาความเดือดร้อน
และความจำเป็นเร่งด่วน
ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีรับผิดชอบ
แนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

บัญชีสรุปปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
จังหวัดพะเยา
ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของรัฐมนตรีรับผิดชอบ
แนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

สรุปการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของรัฐมนตรีรับผิดชอบ
แนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

ปัญหาความต้องการเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
ของจังหวัดพะเยา

๓. แนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาของจังหวัด

สรุปรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา

๔. ความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
จังหวัดพะเยา