คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ

คำสั่งจังหวัดพะเยา
ที่ ๓๐๘๖ / ๒๕๖๓

ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา

คำสั่งจังหวัดพะเยา
ที่ ๓๔๖๓ / ๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม


คำสั่งจังหวัดพะเยา
ที่ ๓๐๑ / ๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัดพะเยา เพิ่มเติม