กระทรวงมหาดไทย พิจารณาให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของจังหวัด

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/ความจำเป็นเร่งด่วนของ จังหวัด
โดยติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
ระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

การลงพื้นที่ของรัฐมนตรี
ที่รับผิดชอบ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า)

การ ประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

การประชุมมอบนโยบาย

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

การประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Kick Off ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดพะเยา

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดพะเยา

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดพะเยา
(เอกสารประกอบการเสนอโครงการ)

ติดต่อเรา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพะเยา

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 0-5444-9593 โทรสาร 0-5444-9588

E-mail : strategy99@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าชม free counter คน