หน้าหลัก   ข้อมูลจังหวัด   มุมส่วนราชการ   กระดานสนทนา   ร้องเรียน - ร้องทุกข์   ติดต่อเรา
** ** ** วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา ปี 2553 " พะเยาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้พอเพียงกับรายจ่ายที่จำเป็น มีโอกาสพัฒนาตนเองให้อยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง " วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา ปี 2554 " พะเยาเมืองน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง " วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา ปี 2555 "เมืองเกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวยั่งยืน " ** ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ) มอบนโยบายในการปฎิบัติราชการต้องมี 4 ทำ 3 แยกคือ 1.ทำงาน 2.ทำตัว 3.ทำใจ ส่วน 3 แยกประกอบด้วย 1.แยกการ 2.แยกงาน 3.แยกเวลา (เวลาส่วนราชการ, เวลาส่วนตัว, เวลาส่วนรวม) และต้องมีการบูรณาการ ทั้ง 1 แขน 3 ขาคือ 1.แขนเป็นของภาคเอ็นจีโอ และ 3 ขาคือ 1.ภาคราชการ 2.ภาคท้องถิ่น และ3.ภาคกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ก็จะทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่จังหวัดกำหนดไว้...... **
 ข้อมูลจังหวัดพะเยา
สัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
  ผู้บริหารจังหวัดพะเยา


ผู้บริหารจังหวัดพะเยาในปัจจุบันนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


นายกาจพล เอิบสุขสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ลำดับชื่อ - สกุลตั้งแต่ถึง
1 นายสัญญาปาลวัฒน์วิไชย28 สิงหาคม 252030 กันยายน 2524
2 นายอรุณรุจิกัณหะ1 ตุลาคม 252430 กันยายน 2526
3 นายสุดจิตรคอวนิช1 ตุลาคม 252630 กันยายน 2530
4 นายศักดาลาภเจริญ1 ตุลาคม 253030 กันยายน 2532
5 นายทองคำเขื่อนทา1 ตุลาคม 253230 กันยายน 2533
6นายสวัสดิ์ส่งสัมพันธ์1 ตุลาคม 253330 กันยายน 2536
7นายวิจารณ์ไชยนันทน์5 ตุลาคม 253630 กันยายน 2539
8 นางนิพัทธาอมรรัตนเมธา1 ตุลาคม 253930 กันยายน 2540
9นายกำพลวรพิทยุต20 ตุลาคม 254029 กุมภาพันธ์ 2543
10 นายสันต์ภมรบุตร1 มีนาคม 254330 กันยายน 2543
11นายพิพัฒน์วงศาโรจน์1 ตุลาคม 254330 กันยายน 2545
12 นายสมศักดิ์บุญเปลื้อง1 ตุลาคม 254530 กันยายน 2546
13นายบวรรัตนประสิทธิ์1 ตุลาคม 25461 ธันวาคม 2548
14นายวิทยาปิณฑะแพทย์2 ธันวาคม 254830 กันยายน 2549
15นายธนเษกอัศวานุวัตร13 พฤศจิกายน 25495 พฤษภาคม 2551
16นางสาวเรืองวรรณบัวนุช6 พฤษภาคม 255130 กันยายน 2552
17นายเชิดศักดิ์ชูศรี1 ตุลาคม 255230 กันยายน 2553