รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย

01

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง
รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย

02

คู่มือสำหรับประชาชน ในการสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตัวอย่างแบบฟอร์มการสมัคร
และขั้นตอนการสมัคร

03

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

04

ตรวจ สอบรายชื่อฯ
ผู้สมัครในระบบออนไลน์

ใช้เลข ID 13 หลัก และ วันเดือนปี เกิด

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับสมัคร วันที่ ๑๖ - ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

5 อัตรา

พนักงานบริหารงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานจังหวัดพะเยา

5 อัตรา

นักพัฒนาชุมชน

สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

5 อัตรา

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา


hit counter

hit counter

Copyright © จังหวัดพะเยา , กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5444-9589
Web Designed by Phayao Province