โครงการสาธิตการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

ที่ตั้งโครงการ

บ้านทุ่งกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

พระราชดำริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สรุปพระราชดำริ

ทรงทราบว่าชาวบ้านทุ่งกระเทียมประสบปัญหาราคากระเทียมตกต่ำ จึงทรงพระราชทานพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการช่วยเหลือให้มีการจัดตั้งกลุ่มปลูกพืชหลังนา โดยคัดเลือกเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยไฟ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ต่อมาจังหวัดพะเยาและมูลนิธิชัยพัฒนาได้เสนอให้ตั้งเป็น \"ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ\"

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างจุดสาธิตการเลี้ยงปลานิล เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเกิดทักษะ สามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักต่อไป
2. เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารประเภทโปรตีนจากปลาที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน
3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริม ทำให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

ประเภทของโครงการ

ส่งเสริมอาชีพ

สรุปลักษณะโครงการ

1. คัดเลือกบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรที่อยู่ใกล้เคียงอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ
2. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิลแก่เจ้าของบ่อสาธิต และเกษตรกรที่สนใจ
3. การเลี้ยงปลาในปีแรก กรมประมงเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งหมด และผลผลิตปลาที่ได้มอบให้แก่เจ้าของบ่อสาธิตทั้งหมด ส่วนการเลี้ยงปลาใหม่ในบ่อต่อไป เจ้าของบ่อสาธิตต้องลงทุนเอง เนื่องจากกรมประมงได้ลงทุนให้ในปีแรกแล้ว

ปีงบประมาณดำเนินการ

ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552

งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้น และแหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้น

เริ่มดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2552 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมประมงเป็นจำนวนเงิน 12,235.00 บาท

งบประมาณที่ได้รับแต่ละปีแยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบันและแหล่งที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2552 จำนวนเงิน 12,235.00 บาท จากกรมประมง

ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป

ผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา ดำเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเริ่มดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2552 สำหรับกิจกรรมด้านการประมงได้อบรมให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

Comments are closed.