โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งอยู่ที่ ต.ภูซาง และ ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.พะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้ราษฏรไว้บริโภค ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในบ่อดิน ดำเนินการในพื้นที่ ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และ ต.จำป่าหวาย และ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋อม ตามพระราชดำริ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในบ่อดิน ดำเนินการในพื้นที่ ต.ต๋อม และ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา

อ่างเก็บน้ำแม่สุก

โครงการอ่างเก็บแม่สุก เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่สุก หมู่ที่ 2 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีความจุที่ระดับเก็บกัก 0.596 ล้าน ลูกบาศก์เมตร สามารถจัดหาแหล่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 1,600 ไร่

อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตั้งอยู่ที่ บ้านโซ่ หมู่ที่ 2 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา มีความจุที่ระดับเก็บกัก 0.596 ล้าน ลูกบาศก์เมตร สามารถจัดหาแหล่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 1,600 ไร่