=

3

ผู้ป่วยยืนยัน

2

รักษาหาย

0

กำลังรักษาอยู่

1

เสียชีวิต

รายงานสถานการณ์ประจำวัน จากกรมควบคุมโรค

แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"ข้อกำหนดออกตามความใน ม.9
แห่ง พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 9) 

 คำสั่งจังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา (ศบค.พย)

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019


 

คำแนะนำสถานประกอบการแต่ละด้าน 

การรับมือและป้องกัน COVID-19

click clk c