=

3

ผู้ป่วยยืนยัน

2

รักษาหาย

0

กำลังรักษาอยู่

1

เสียชีวิต

รายงานสถานการณ์ประจำวัน จากกรมควบคุมโรค

แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ"คำสั่ง ศบค.ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)
และ ข้อกำหนดออกตามความใน ม.๙ แห่ง พรก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)คำสั่งจังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา (ศบค.พย)


ดูประกาศจังหวัดพะเยา ทั้งหมด

มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019


 

คำแนะนำสถานประกอบการแต่ละด้าน 

การรับมือและป้องกัน COVID-19

click clk c