เธเธฃเธฐเธ”เธฒเธ™เธชเธ™เธ—เธ™เธฒเธˆเธฑเธ‡เธซเธงเธฑเธ”เธžเธฐเน€เธขเธฒ
http://www.phayao.go.th/board/

สาธารณสุขพะเยาร่วมรณรงค์งดการเผาทุกชนิด เตือนกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันมลพิษหมอกควัน
http://www.phayao.go.th/board/viewtopic.php?f=2&t=29152
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ppo-it [ พุธ 05 ก.พ. 2014 9:03 am ]
หัวข้อกระทู้:  สาธารณสุขพะเยาร่วมรณรงค์งดการเผาทุกชนิด เตือนกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันมลพิษหมอกควัน

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา แจ้งหน่วยงานสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาทุกชนิด
เตือนกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากภัยหมอกควัน
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเฉพาะในช่วงระยะที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศไม่ดี
โดยแนะนาให้ประชาชนติดตามข่าวสารและป้องกันตนเองโดยสวมใส่หน้ากากอนามัยช่วงมีฝุ่นควันสูง และ ป้องกันที่ต้นเหตุคืองดการเผา

วันนี้ ( 4 กพ.57 )นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้กล่าวว่า ปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่า
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจาทุกปีในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนธันวาคม และมีปริมาณสูงสุดในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม
สาเหตุหลักเกิดจากการเผาไร่ นา พื้นที่การเกษตร หรือเศษวัสดุทางการเกษตร ซังข้าวโพด หญ้า ใบไม้แห้งฯลฯ ฝุ่นละอองจากถนน
การก่อสร้าง และเขม่าจากน้ามันดีเซล ทาให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน

จากสถานการณ์ในปี 2555 – 2556 ที่ผ่านมา จังหวัดพะเยามี ค่าPM 10 (Paticulate Matter)หรือค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
เฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐาน จานวน 25 วัน และ 17 วัน ตามลาดับ โดยปี 2555 มีค่าสูงสุดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
ถึง 278.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปี 2556 มีค่าสูงสุดวันที่ 26 มีนาคม 2556

จากสถานการณ์ดังกล่าวจังหวัดพะเยาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงถือเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
เป็นนโยบายที่สาคัญ ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีการเปิดตัว Kick off รณรงค์
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา และออกประกาศจังหวัดเรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โดยกาหนดมาตรการงดเผา 80 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2557
ถึงแม้ว่าในขณะนี้ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 10) ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
(ข้อมูลวันที่ 1 – 4 กพ.57 อยู่ระหว่าง 38 – 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สานักงานสาธารณสุข

จังหวัดพะเยา ได้แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากมลพิษหมอกควัน และแนะนาประชาชน ป้องกันที่ต้นเหตุ คืองดการเผาทุกชนิด
เพื่อลดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนคือเมื่อสูดเอามลพิษเข้าไป
อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สามารถขับออกจากร่างกายได้ เมื่อเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของคน จะทาให้รู้สึกหายใจไม่สะดวก
คัดจมูก น้ามูกไหล เจ็บคอ นอกจากนั้นยังทาให้มีอาการแสบตา ผื่นคันระคายเคืองผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มเสี่ยง คือ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้แก่ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอด โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้
ซึ่งมีร่างกายอ่อนแอ ภูมิต้านทานต่า เมื่อเกิดผลกระทบจะเกิดความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่น ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอด
ยังมีความเสี่ยงที่จะมีอาการทรุดหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ เนื่องจากความสามารถในการทางานของปอดลดลงอย่างรวดเร็ว
และส่งผลต่อระบบหัวใจ จึงมีข้อแนะนาการดูแลสุขภาพสาหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังนี้คือ

(1) ช่วงเวลาที่มีหมอกควันหรือฝุ่นละอองมาก ให้ป้องกันโดยการ สวมหน้ากากอนามัย
ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยแบบที่ใช้แล้วทิ้ง หรือหน้ากากอนามัยผ้าที่นาไปซักได้
โดยในช่วงมีฝุ่นละอองหมอกควันมากๆ หากมีกระดาษทิชชูเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดหน้า
รองด้านในหน้ากากอนามัยอีกชั้นหนึ่งจะทาให้ประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองดีขึ้น

(2) หลีกเลี่ยงการออกกาลังกาย หรือมีกิจกรรมในที่โล่งแจ้งนานๆ หากจาเป็นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย

(3)ปิดประตู หน้าต่างที่พักอาศัย หรือในกรณีที่ไม่สามารถปิดประตูหน้าต่างได้ ให้ใช้ผ้าชุบน้า ทาเป็นม่านปิดประตูหน้าต่าง
เพื่อเป็นตัวกั้นฝุ่นไม่ให้เข้าบ้าน

(4) ดื่มน้ามาก ๆ และงดเว้นการสูบบุหรี่

(5) หากมีอาการผิดปกติต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก แสบจมูก ไอ เสียงแหบ หายใจลาบาก และแสบตา มีผื่นแดงตามร่างกาย
ให้รีบไปตรวจรักษาและพบแพทย์ทันที และสาหรับ กลุ่มเสี่ยง จะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ
โดยจะต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของแพทย์ในการรับประทานยา การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง หรือรีบไปพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการทรุดลง
พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับฝุ่นละออง หมอกควัน และสวมใส่หน้ากากอนามัย และที่สาคัญคือให้ความร่วมมือในการ
ป้องกันด้วยการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ คือ งดการเผาทุกชนิด ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/