กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระ ราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
https://ictlawcenter.etda.or.th/files/law/file/31/2487f8ffe9cf9eaf9b4decbc002eba21.pdf


พ.ร. บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/010/24.PDF

พระ ราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
http://www.moi.go.th/image/rule_computer/law-comter1.pdf

พ.ร. บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

พระ ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
https://library2.parliament.go.th/library/content_law/30.pdf

พระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2562
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuivDYqoHjAhWIqI8KHfETCYMQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2562%2FA%2F056%2FT_0253.PDF&usg=AOvVaw1u58uw8cYJGQ5xLrgXohDn

พระ ราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

พระ ราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_3/1.PDF

พระ ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYg4Keq4HjAhVC6Y8KHeHvDo8QFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2560%2FA%2F024%2F13.PDF&usg=AOvVaw0wPOEfYpoGEO1AU7MgfVro

พระ ราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2y62oq4HjAhWRiXAKHdfxDYAQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fklang.chiangrai.net%2Fit%2Ffile%2Fprb-Facilitate.pdf&usg=AOvVaw1tUddPNlsGDj6R-V0SNBpZ

พระ ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihrP24q4HjAhWLKo8KHfdACA8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.ratchakitcha.soc.go.th%2FDATA%2FPDF%2F2561%2FA%2F052%2F1.PDF&usg=AOvVaw2bWde1sagGdTNny2iwB1fI

พระ ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2550
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D12/12D11Jun2019142120.PDF

รัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF