e-Service : งานบริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพะเยา
ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงคำ  จุน และ ปง


d
งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ
จำนวน 325 งานบริการ ที่สำนักงาน ก.พ
.ร. กำหน


c