e-Service : งานบริการประชาชน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพะเยา
ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงคำ  จุน และ ปง

ลำดับ รายการ หน่วยงานรับผิดชอบ เข้าสู่ระบบงานบริการ คู่มือการใช้บริการ ติดต่อผู้ประสานงานระบบ
1 ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน p
สำนักงานที่ดิน
จังหวัดพะเยา
qr
https://www.dol.go.th/it/Pages/DOLWMS.aspx
d
นายสราวุธ  ธรรม ศิลป์
นัก วิชาการที่ดินชำนาญการ
โทร.
08-9953-3711


2
งาน สืบค้นราคาประเมินที่ดิน s
สนง.ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
qr
d นาง สาวจันทร์สาย  วงศ์คม
นัก ประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ
โทร.08-9558-2725
3
งาน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
กรณีว่างงาน และรายงานตัว
s
สนง.จัดหางาน
จังหวัดพะเยา
qr
d

>> ดูวิดีทัศน์
นายสหการ  เขื่อน แปด
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
โทร.
08-4894-8789
4
ระบบ การจัดหางาน
สำหรับผู้สมัครงาน
และผู้ว่าจ้าง (Smart job center)
s
สนง.จัดหางาน
จังหวัดพะเยา
qr
d นาย สหการ  เขื่อนแปด
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
โทร.
08-4894-8789
5
ขอรับสารเร่ง พด. หญ้าแฝก
และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
s
สถานีพัฒนาที่ดิน
พะเยา
d
http://sql.ldd.go.th
/service64/index.html
d นายกิตติธร  พรม จันทร์
เจ้า หน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
โทร.
09-7999-2390

งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานอื่น ๆ
จำนวน 325 งานบริการ ที่สำนักงาน ก.พ
.ร. กำหน
d
https://www.opdc.go.th/content/NjE4MQ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


d

c

c