เกี่ยวกับจังหวัด

ลำดับ รายการ คลิ ก
1 ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา c
2
ผู้ บริหารระดับสูงจังหวัดพะเยา c
3
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
c
4
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ c
5
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕
c
6
โครงสร้างสำนักงานจังหวัดพะเยา
c
7
บรรยายสรุปจังหวัดพะเยา ๒๕๖๓ c
8 ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา c
9 ข้อมูลบุคลากรสำนักงานจังหวัด พะเยา c
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วย ตรวจสอบภายในจังหวัดพะเยา c
11 สถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส ๒ / ๒๕๖๔ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) c