เกี่ยวกับจังหวัด

ลำดับ รายการ คลิ ก
1 ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา c
2
ผู้ บริหารระดับสูงจังหวัดพะเยา c
3
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
c
4
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ c
5
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๕
c
6
โครงสร้างสำนักงานจังหวัดพะเยา
c
7
บรรยายสรุปจังหวัดพะเยา ๒๕๖๓ c
8 ข้อมูลบุคลากรสำนักงานจังหวัด พะเยา (ปรับปรุง วันที่ 1 ตุลาคม 2565) c
9 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วย ตรวจสอบภายในจังหวัดพะเยา c
10 สถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส ๔ / ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) c
11 สถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๔ c