มุมส่วนราชการจังหวัดพะเยา

หนังสือราชการ และข่าวสารจากสำนักงานจังหวัดพะเยา

ระบบ e-Saraban มท และจังหวัด

เริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2564

ITA จังหวัดพะเยา

Intigrity and Transparency Assessment


ค้นหา (Searching) เว็บไซต์จังหวัดพะเยาสถิติประชากร

จำนวนประชากรจากการทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

464,505

ทั้งหมด (คน)

225,943

ชาย (คน)

238,562

หญิง (คน)

192,755

ครัวเรือน
 
COUNTER-free

ข่าวสารภาครัฐ