มุมส่วนราชการจังหวัดพะเยา

หนังสือราชการ และข่าวสารจากสำนักงานจังหวัดพะเยา

ระบบ e-Saraban มท และจังหวัด

เริ่มใช้งาน 1 กันยายน 2564

ITA จังหวัดพะเยา

Intigrity and Transparency Assessment
ค้นหา (Searching) เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
สถิติประชากร

จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ พ.ศ. 2563 (จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

467,356

ทั้งหมด (คน)

227,686

ชาย (คน)

239,670

หญิง (คน)

192,755

ครัวเรือน
COUNTER-free

ข่าวสารภาครัฐ