เมนู


มุมส่วนราชการจังหวัดพะเยา

หนังสือราชการ และข่าวสารจากสำนักงานจังหวัดพะเยา

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดพะเยา

ITA จังหวัดพะเยา

Intigrity and Transparency Assessment


ค้นหา (Searching) เว็บไซต์จังหวัดพะเยาสถิติประชากร

จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ พ.ศ. 2562 (จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

472,356

ทั้งหมด (คน)

230,476

ชาย (คน)

241,880

หญิง (คน)

192,755

ครัวเรือนCOUNTER-free

ข่าวสารภาครัฐ