เกี่ยวกับจังหวัด

ลำดับ รายการ คลิ ก
1 ประวัติผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา c
2
ผู้ บริหารระดับสูงจังหวัดพะเยา c
3
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
c
4
วิสัยทัศน์จังหวัดพะเยา
c
5
แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา
c
6
โครงสร้างสำนักงานจังหวัดพะเยา
c
7
มหาดไทยชวนรู้ พะเยา 2563 c
8
บรรยายสรุปจังหวัดพะเยา c
9 ผลการเบิกจ่ายจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 c
10 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 c
11 ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ c
12 ข้อมูลบุคลากรสำนักงานจังหวัด พะเยา c
13 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดพะเยา c
14 สถานการณ์แรงงานจังหวัดพะเยา ไตรมาส 2 / 2563 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) c