มุมส่วนราชการจังหวัดพะเยา

หนังสือราชการ และข่าวสารจากสำนักงานจังหวัดพะเยา

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดพะเยา

ITA จังหวัดพะเยา

Intigrity and Transparency Assessment

ค้นหา (Searching) เว็บไซต์จังหวัดพะเยา
สถิติประชากร

จำนวนประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามอายุ เพศ พ.ศ. 2563 (จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

467,356

ทั้งหมด (คน)

227,686

ชาย (คน)

239,670

หญิง (คน)

192,755

ครัวเรือน

COUNTER-free

ข่าวสารภาครัฐ